Dofinansowanie z PFRON

Bariery architektoniczne to występujące w budynku lub w jego okolicy utrudnienia uniemożliwiające osobom niepełnosprawnych swobodę ruchu. Mogą występować w budynku lub na zewnątrz. Aby poprawić jakość życia i ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie należy takie bariery usuwać. Osoby niepełnosprawne mogą w tej kwestii liczyć na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres dofinansowań jest bardzo szeroki, od różnego typu urządzeń, jak platformy i podnośniki schodowe, krzesełka schodowe, poprzez likwidację progów, montowanie drzwi przesuwnych, wykładzin antypoślizgowych, montaż uchwytów, po zakup materiałów budowlanych i finansowanie kosztu robót budowlanych. Warto skorzystać z takiej pomocy.

Gdzie złożyć wniosek?

W celu uzyskania takiego dofinansowania należy złożyć pełną dokumentację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu zameldowania wnioskodawcy. Listę regionalnych PCPR można znaleźć tutaj. Należy również wziąć pod uwagę, że Urzędy Miasta i Urzędy Gminy także posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym, w związku z tym i tam można się zwrócić o pomoc finansową.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? 

O pomoc finansową w likwidowaniu barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych i jest potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna.

Jakie niezbędne dokumenty należy złożyć?

Aby wniosek został rozpatrzony należy zebrać niezbędną dokumentację:
 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • Oświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierana,
 • Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,
 • Dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.
Gdy w złożonej dokumentacji występują braki, Komisja ma obowiązek poinformować składającego do 10 dni, a wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia tego braku w ciągu 30 dni.

Jakie są terminy składania i rozpatrywania wniosków?

 • Jeżeli wniosek został złożony w przedziale od 1 stycznia do 31 maja - dofinansowanie zostanie przyznane do 30 czerwca
 • Jeżeli wniosek został złożony w przedziale od 1 czerwca do 31 sierpnia - dofinansowanie zostanie przyznane do 30 września
 • Natomiast wnioski złożone po 1 września rozpatrywane są do 14, jednak tylko do momentu rozdysponowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel – dlatego największe szanse na dofinansowanie mają osoby, które złożyły wniosek na początku roku.
 • W przypadku, gdy przy realizacji projektu zabraknie środków, osoba może złożyć wniosek ponownie; takie wnioski rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Jakie są kryteria rozpatrywania wniosków?

Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przy likwidowaniu barier architektonicznych brane pod uwagę są następujące kryteria:
 • Całkowity koszt sprzętu (przebudowy)
 • Sytuacja osoby niepełnosprawnej – warunki życiowe, stopień i rodzaj niepełnosprawności, sytuacja zawodowa (osoby, które są aktywne zawodowo lub uczęszczają do szkoły mają większe szanse na uzyskanie funduszy)
 • Czy osoba korzystała wcześniej z dofinansowań
 • Opinia lekarska
 • Wywiad w miejscu zamieszkana osoby niepełnosprawnej
 • Ilość osób niepełnosprawnych (gdy dofinansowania skorzysta więcej niż jena osoba, punktację się sumuje)

Jak wygląda proces rozpatrywania wniosków?

Kiedy wniosek zawiera wszelką dokumentację, Komisja udaje się na wizję lokalną w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. Ocena dokonywana jest w skali punktowej – na podstawie podanych kryteriów Wnioski z najwyższą liczbą punków finansowane są w pierwszej kolejności. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych danych przez Wnioskodawcę, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Jak wygląda przekazanie funduszy?

Podstawą do wypłacenia środków finansowych na likwidację bariery architektonicznej jest umowa zawarta pomiędzy osobą niepełnosprawną a Pełnomocnikiem PFRON. Roboty budowlane i inne mogą zostać powierzone firmom budowlanym, które udzielą gwarancji na wykonane prace; natomiast zakres rzeczowy finansowy prac zostaje wcześniej ustalony i zweryfikowany przez Pełnomocnika Funduszu

Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:

 1. Faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia,
 2. Podstawy ustalenia kosztu robót w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabela ryczałtowa), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę,
 3. Protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres wykonywanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru (jeżeli jego powołanie wynikało z treści pozwolenia na budowę) oraz Wnioskodawcę,
 4. Dowodu uiszczenia udziału własnego,
 5. Rozliczenia zużycia materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczenia rachunkami zakupu materiałów.
 • Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika ds. budownictwa starostwa powiatowego, pod względem zgodności z wnioskiem oraz umową i zatwierdzonym kosztorysem.
 • Środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dostarczenia niezbędnych dokumentów.